Co je rozpočtový výkaz příjmů?

Výkaz zisku a ztráty pro podnik uvádí své příjmy a výdaje za dané časové období, obvykle podle měsíce, čtvrtletí nebo roku. Rozpočtový výkaz zisku a ztráty je jednoduše předpokládaný výkaz zisku a ztráty pro budoucí časové období a také se nazývá proforma výkaz zisku a ztráty.

Účel plánování

Rozpočtový výkaz zisku a ztráty je důležitou součástí procesu finančního plánování podniku. Rozpočtový výkaz zisku a ztráty spolu s rozpočtovanou rozvahou mohou podniku pomoci určit, zda jsou jeho plány finančně proveditelné. Podnik může vyvinout a porovnat různé rozpočtové projekce, které mu pomohou při rozhodování o tom, které projekty by měl podnik sledovat a jak je může zaplatit.

Účel

Poté může podnik porovnat rozpočtované a skutečné výkazy zisku a analyzovat výkonnost podniku, určit, zda je podnik v požadovaném směru, a rozhodnout, zda je třeba provést změny. Toto srovnání také pomáhá při přípravě rozpočtovaných výkazů příjmů pro nadcházející období.

Jiná použití

Věřitelé a potenciální investoři často chtějí vidět výkaz zisku a ztráty v rozpočtu jako součást plánovaných finančních výkazů používaných při rozhodování o půjčkách a investicích. Z tohoto důvodu musí být všechny předpoklady, na nichž je založen rozpočtový výkaz zisku a ztráty, přiměřené a splňovat profesionální účetní standardy.

Příprava prohlášení

Příprava sestaveného výkazu zisku a ztráty přichází po přípravě dalších částí rozpočtu, včetně nákladů na prodej, nákup, výrobu a správu. Ve společnosti s více než jedním oddělením bude každé oddělení muset poskytnout finanční údaje, které jsou součástí rozpočtových finančních výkazů společnosti. Projektovaný výkaz zisku a ztráty obsahuje stejné položky jako výkaz skutečných výnosů, včetně výnosů, nákladů na prodané zboží, hrubého zisku, provozních nákladů, odpisů, čistého zisku před zdaněním, daní a čistého zisku po zdanění.