Jaká jsou nebezpečí bratrství na pracovišti?

Bratrství na pracovišti není neobvyklé. Zaměstnanci mohou spolupracovat v malých kancelářích na konkrétních projektech. Společné trávení delšího času a každodenní vzájemná interakce může vést k přirozenému postupu, ve kterém se může rozvinout přátelský vztah mezi spolupracovníky. Vedoucí pracovníci samozřejmě chtějí, aby zaměstnanci spolu vycházeli. Pozitivní interakce zaměstnanců tvoří základ pozitivní podnikové kultury a zvyšuje morálku zaměstnanců. Pokud však vztahy přesahují rámec základního přátelství a někteří zaměstnanci si začínají navzájem randit, vztahy mohou rychle zakysat. Nebezpečí fraternizace na pracovišti vedla ke konkrétním politikám bez bratrství, což jsou problémy, kterým se vedoucí firmy musí věnovat.

Co je to bratrství na pracovišti?

Bratrství je interakce mezi spolupracovníky, která přesahuje obchodní vztahy. Vaši zaměstnanci pravděpodobně tráví mezi sebou tolik času jako se svou rodinou, pokud ne více. S časem stráveným každý den není neobvyklé, aby se spolupracovníci učili o společných zájmech, koníčcích a sportu. Když si lidé uvědomí, že mají společné zájmy, může se rozvinout přátelství a není neobvyklé, že se zaměstnanci po hodinách zapojují do dalších aktivit.

Bratrství jako přátelé má obvykle pozitivní důsledky pro podnikání. Znamená to, že lidé spolu vycházejí, a často to může znamenat, že se zlepšila také komunikace v kanceláři. Pokud se však vztahy mimo pracovní dobu stanou romantickými, pak nastanou potenciální problémy.

Bratrství s podřízenými

Jedním z největších rizik pro zaměstnavatele je, když si dva lidé v kanceláři vytvoří romantický vztah, ale nejsou na stejné úrovni. Jeden může být manažer a druhý je podřízený manažerovi. Tím se vytvoří silová dynamika, která může být pro podnikání riskantní. Je třeba vzít v úvahu několik věcí, od problémů pocházejících z dynamické kanceláře až po potenciální právní problémy.

Vzít vztah, když se daří dobře. Za zmínku stojí dvě rizika. Prvním je riziko, že tito dva zaměstnanci mohou vyloučit další zaměstnance v rozhovorech nebo případně v nových prodejních příležitostech. To vede k frustraci a nevoli ze strany vyloučených pracovníků, kteří nejsou považováni za „oblíbené“ manažera. Dalším rizikem je vzájemná interakce mezi zaměstnanci během pracovního dne. Ostatní spolupracovníci nebo klienti by mohli mít nepříjemné veřejné projevy náklonnosti.

Rychle vpřed do vztahu eskalovaného z dobrého do velkého, k náhlému, rychlému pádu do téměř rozchodu, plného řevu, křiku a pláče, za zavřenými dveřmi kanceláře. I jediný den, kdy oba zaměstnanci házejí dýkami očima, by mohl znepříjemnit všem ostatním. Dva zaměstnanci, kteří jsou navzájem tak rozrušení, mohou negativně ovlivnit produktivitu. Je možné, že se telefonní zprávy nebudou šířit a klientům se nemusí včas zavolat. Rozzlobený zaměstnanec může druhého sabotovat drby a lžemi šířením těchto lží dalším spolupracovníkům. Tato negativita ovlivňuje každého v kanceláři.

Tato situace mezi manažerem a podřízeným může snadno vyústit v právní problém. Obvinění ze sexuálního obtěžování způsobují stres celé společnosti a mohou lidi stát zaměstnání, jejich kariéru a mohou vést ke značným právním poplatkům a katastrofám vztahů se zákazníky pro společnost.

Nebezpečí bratrství mezi spolupracovníky

Bratrství se spolupracovníkem, který je ve firemní struktuře považován za rovnocenného, ​​nepředstavuje stejné problémy s dynamikou moci jako bratrství s nadřízeným. Existuje však mnoho stejných problémů, jako když se bratří s vyššími.

Je přirozené, že lidé, kteří jsou osobními přáteli, spolu mohou volně chatovat o nepracovních tématech. Pokud se tito dva spolu setkávají, zvyšuje se pravděpodobnost vyloučení ostatních v týmu, kteří se účastní základních potěšení. Vyloučení přechází do pracovních úkolů a produktivity. To je patrné v prostředích malých kanceláří nebo v malých týmech. Představte si, že by oddělení sestávalo pouze ze tří lidí, přičemž dva ze tří by spolu chodili. Třetí osoba se stává podivným mužem téměř v každém scénáři, což ovlivňuje jeho morálku a pracovní spokojenost.

Při všech problémech, které přináší bratrství, se mnozí setkali se svým manželem prostřednictvím práce. Vedoucí pracovníci v podnikání musí prostřednictvím obchodní politiky stanovit hranice, aby zmírnili potenciální problémy dříve, než k nim dojde.

Práva vašich zaměstnanců

Je vysoce nepravděpodobné, že pro své zaměstnance můžete legálně vytvořit zásadu „no dating“. Zásadu, která omezuje svobodnou volbu zaměstnance dělat legální a zákonné věci, lze považovat za porušení nebo porušení práv zaměstnance. Klíčem je zde zákonné chování. Majitelé podniků mají právo na disciplinární opatření, pokud zaměstnanec poruší zákon, ale pokud jde o zákonnou činnost, ukončení je potenciálně vykládáno jako protiprávní ukončení. V mnoha případech následují soudní spory kvůli padělání kvůli datování spolupracovníka ve vzájemném vztahu.

V ideálním případě zaměstnanci nevyjadřují otevřeně romantický dialog a jednání v práci. Jeden soudní spor v Kalifornii současně dospěl k závěru, že ve vztahu mezi nadřízeným a podřízeným by nemělo být rozumně očekáváno soukromí. Majitelé firem musí být opatrní při ukázňování zaměstnanců zapojených do bratrství a měli by spolupracovat s lidskými zdroji a právními poradci, aby dodržovali zákony a protokoly.

Zásada zákazu bratrství

Můžete se zeptat: „Co je to politika zákazu bratrství?“ Může se to zdát diskutabilní, pokud nemůžete zabránit pozitivním a blízkým přátelstvím a vztahům v kanceláři. K nastolení pořádku a jeho udržení jsou však nutné limity.

Vytvořte zásadu, která je zapsána a integrována do příručky pro zaměstnance. Jakákoli politika by se měla zaměřit na to, jak vztahy, ať už romantické či jiné, ovlivňují produktivitu a efektivitu týmu. Jakmile jakýkoli vztah začne mít negativní dopad na práci, musí být zásadou řešení situace.

Zásada by měla být progresivní, což znamená, že začíná drobným pokáráním, a vyvíjí se, pokud se aktivita nezmění. Například vaší zásadou může být slovní varování nebo diskuse s bratříčkovým párem s vysvětlením problémů vyplývajících z jejich vztahu. Po slovním varování budou zaměstnanci sepsáni, pokud budou pokračovat stížnosti nebo problémy. Problém by nakonec mohl vést k převodu nebo ukončení, pokud by problémy s produktivitou byly dostatečně významné.

Toto jasné napsání v příručce pro zaměstnance se stane důvodem pro jakékoli disciplinární kroky. Můžete také mít zásady týkající se firemní komunikace, přijatelné úrovně komunikace a fyzického kontaktu v kanceláři. Uvedením pravidel můžete jasně určit, zda jsou porušena. Například pokud platí pravidlo, že mezi zaměstnanci během pracovního dne nedochází k žádnému fyzickému kontaktu, porušením by byl polibek nebo držení za ruce.

Jako vlastník nebo vedoucí firmy se nemůžete vložit do osobního života svých zaměstnanců. Musíte však zajistit, aby byl podnik produktivní. Kdykoli je to možné, pokračujte v jakémkoli vyšetřování bratrských problémů profesionálně a na základě výkonu.

Nastavení inteligentních zásad

Lze předpokládat, že se na pracovišti definuje bratrství. V některých firmách pracují generace rodin a přátel. Pokud je pro vás někdo jako teta, obejmout ji není nerozumné. V těchto typech rodinných obchodních situací je nepravděpodobné, že důsledně budou dodržovány zásady bezkontaktnosti. Pokud to nelze důsledně dodržovat, otevíráte se při prosazování pravidla obvinění z diskriminace.

Podívejte se na obchodní dynamiku a určete, co je normální mezi vašimi zaměstnanci a v oboru. To bude mít vliv na to, jak definujete své ne-bratrské zásady pro pracovníky. Stanovte limity pro schůzku s podřízenými. Vedoucí ve vaší organizaci musí být dostatečně disciplinovaní, aby to dodržovali. Pokud se pocity začnou rozvíjet, musí o problému okamžitě diskutovat se svým vlastním vedením. Může se jednat o situaci, která by situaci přenesla nebo jinak sledovala, aby se předešlo problémům s autoritou, zvýhodňováním nebo sexuálním obtěžováním.

I když chcete, aby byli zaměstnanci v kanceláři diskrétní, měli byste být povzbuzováni, aby zveřejňovali vztah ke spolupracovníkům, aby lidé nebyli zmateni žádnými změnami v chování. To také pomáhá zmírnit některé potenciální problémy žárlivosti, morálky nebo zvýhodňování, které se vyskytnou. Posunutím zpřístupnění na další úroveň je mít dokument, který zaměstnanci podepíší, že vztah je vzájemný a konsensuální, a poté bude uložen do souboru lidských zdrojů společnosti.

Nepředpokládejte, že lidé mají po rozchodu nástroje, zdravý rozum nebo schopnost být dospělými dospělými. Nabídněte diskusi o situaci s oběma stranami, abyste zajistili, že se každý po rozchodu cítí v bezpečí. Pokud má vaše společnost přístup k poradenským službám v oblasti lidských zdrojů, je rozumné odkázat na ni zaměstnance.

Prvky politiky jiné než bratrství

Zatímco mnozí zaměstnavatelé tomu říkají politika nefraternizace, jiní se rozhodnou nazývat to politikou no-dating nebo politikou osobních vztahů. Tato politika by měla definovat rozsah politiky tak, aby zahrnovala všechny. Například „Zásady osobních vztahů se vztahují na všechny zaměstnance společnosti XYZ a jejích dceřiných společností bez ohledu na pohlaví nebo sexuální orientaci.“ Toto prohlášení znamená, že na každého, kdo pracuje pro společnost, muže nebo ženu, generálního ředitele nebo správce, se vztahují pravidla stanovená v těchto zásadách.

Můžete být propuštěni z toho, že máte vztah se spolupracovníkem?

Jedním z klíčových prvků je uznání, že zaměstnanci, kteří spolupracují, mohou mít pocity vyšší úrovně. Toto uznání však vyžaduje a aplikuje na pracovní povinnosti. Například: „Běžným zájmem zaměstnanců, kteří spolu chodí, je, že strany mohou trávit pracovní dobu vzájemnými schůzkami, místo aby plnily určené pracovní úkoly a úkoly.“ Rovněž uznává a varuje orgány dohledu před problémy s potenciálními mocnostmi při rozchodu s inkluzí jako: „Orgány dohledu, které měly vztahy s podřízenými, mohou být účastníky obvinění a soudních sporů za sexuální obtěžování.“

Tato politika je stejně jako varování před většími problémy, před kterými společnost nemůže chránit člověka, kromě účinků vztahů na společnost. Pravidla zásad mohou zahrnovat položky, jako například:

  • Zdržte se osobních konverzací na pracovišti.

  • Informovat lidské zdroje o vztahu.

  • Identifikujte a zvažte možné střety zájmů, které vztah představuje.

  • Buďte v práci profesionální, bez ohledu na stav vztahu. V případě potřeby vyhledejte profesionální radu, například právní nebo psychologickou radu.

  • Tyto zásady nezakazují vztahy, ale místo toho definují, jak vztah existuje v pracovním prostředí.

  • Začlenění bratrství do dalšího výcviku.

Největším problémem bratrství není to, že lidé spolu vycházejí; největší problémy nastanou, když mají lidé spad nebo se rozejdou. Obvinění létají, přivolá se právní oddělení a drby a napětí přehluší kdysi pozitivní pocity mezi odděleními.

Spolu s vaší politikou nefederatizace nebo zásadou zákazu chodit s někým by bylo moudré pořádat celofiremní školení v oblasti komunikace, nediskriminace a začlenění. I když jsou tyto typy školení určeny ke zlepšení dalších oblastí dovedností a bezpečnosti zaměstnanců, mohou také zaměstnancům pomoci uvědomit si, jak řešit problémy, které vznikají v práci. U dvou zaměstnanců, kteří chodí s někým a kteří byli dobře vyškoleni v inkluzivitě, je méně pravděpodobné, že u ostatních způsobí, že se v práci budou cítit vynecháni. To pomáhá udržovat celkovou morálku týmu.

Zaměstnanci, kteří spolu chodili, ale kteří poté prošli toxickým rozchodem, mohli těžit ze znalostí získaných při komunikačních školeních. I když to nepomůže uklidnit syrové pocity, mohlo by to dvěma pomoci znovu se stát produktivními spolupracovníky, spíše než vyžadovat přeložení jednoho z dua nebo nutit hledat jiné zaměstnání jinde. Antidiskriminační nebo obtěžovací školení mohou zaměstnancům ukázat, že klebety po rozchodu mohou vést k obviněním z obtěžování, které by mohly porušovat jiné politiky zaměstnanosti a které by pak mohly vést k propuštění, a proto úřady mají politiku nefraternizace.

Školení se může stát klíčovou součástí prevence narušení vztahů se zaměstnanci a prevence přelévání toxických rozpadů do výrobního oddělení.