Jak interpretovat finanční ukazatele

Existují desítky finančních ukazatelů a jejich významy pomáhají majitelům podniků hodnotit finanční zdraví společnosti. Finanční poměry lze rozdělit do šesti klíčových oblastí analýzy: likvidita, ziskovost, dluh, provozní výkonnost, peněžní tok a oceňování investic. Interpretace finančních ukazatelů vyžaduje pochopení výkazů zisku a ztráty a rozvah.

Definice finančních poměrů

Poměry odvozené ve finančních zprávách pro společnost se používají k vytvoření srovnání buď v čase, nebo ve vztahu k jiným údajům ve zprávě. Poměr vezme jedno číslo a rozdělí ho na jiné číslo, aby se určilo desetinné místo, které lze později převést na procento, je-li to žádoucí.

Poměr dluhu k vlastnímu kapitálu se například zabývá dluhovými závazky společnosti a vydělí jej vlastním kapitálem. Pokud má společnost dluh 200 000 $ a vlastní kapitál 100 000 $, poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je dva (200 000 $ / 100 000 $ = 2). To znamená, že společnost má $ 1 dolar kapitálu za každé $ 2 dluhu. V tomto případě je čím větší poměr vůči jedné interpretován jako narůstající dluhový problém, který by mohl vést k dlouhodobým finančním problémům společnosti.

Klíčové finanční ukazatele

Vyhodnocení klíčových finančních ukazatelů je něco, v čem by se měl každý vlastník firmy dobře orientovat. Pochopením toho, co každý klíčový finanční poměr hodnotí, můžete poměry snáze odvodit rychlým pohledem na finanční výkazy.

  • Poměry měření likvidity : Tyto poměry určují, zda je společnost schopna splnit krátkodobé finanční závazky. Zohledňuje likvidní aktiva ke krátkodobým závazkům.

  • Ukazatele ziskovosti : Tyto poměry zohledňují výši zisku odvozeného z nákladů na prodané zboží nebo provozních nákladů. Existují jak poměry hrubé, tak čisté marže.

  • Dluhové poměry : poměr zadlužení jsou jako poměr dluhu k vlastnímu kapitálu je popsáno výše, aby zvážila, kolik dluhů má společnost a aktivy, která posedne platit dluhy off.

  • Poměry provozního výkonu: Tyto poměry určují efektivitu pomocí čísel, jako je obrat fixních aktiv nebo tržby za tržby na zaměstnance. Efektivní společnost obecně zvyšuje ziskovost.

  • Poměry ukazatelů peněžních toků : Společnosti musí generovat dostatek peněžních toků, aby mohly platit provozní náklady, rozvíjet podnikání a vytvářet bezpečnostní síť z nerozděleného zisku. Provozní peněžní tok vydělený poměrem prodeje určuje, kolik stojí získání nových klientů.

  • Poměry ocenění investic : Tyto poměry pomáhají investorům určit životaschopnost stávajících nebo nových investic do společnosti. Například poměr cena / zisk poskytuje částku, kterou společnost vyplácí za 1 $ výdělku akcionářům.

Velké a malé společnosti používají poměry k vyhodnocení interních trendů ve společnosti a definování růstu v čase. Zatímco veřejně obchodovatelná společnost může mít mnohem větší počty, každý vlastník firmy může použít stejná data ke strategickému plánování dalšího fiskálního cyklu společnosti.

Analýza a interpretace finančního poměru

Analýza a interpretace finančních ukazatelů je logická, když přestanete přemýšlet o tom, co vám čísla říkají. Pokud jde o dluh, společnost je finančně silnější, když je méně dluhu a více aktiv. Poměr menší než jedna je tedy silnější než poměr 5. Může však být strategicky výhodné převzít dluh během období růstu, pokud je kontrolován.

Poměr marže peněžních toků vypočítává, jak dobře může společnost převést tržby na skutečné peníze. Vypočítává se tak, že se vezme provozní peněžní tok a vydělí se čistým prodejem ve výkazu zisku a ztráty. Čím vyšší je poměr provozních peněžních toků nebo procento, tím lépe.

Totéž platí pro poměry ziskové marže. Pokud výroba produktu stojí 20 $ a prodává se za 45 $, hrubá zisková marže se vypočítá odečtením nákladů na prodané zboží od výnosů a vydělením tohoto výsledku výnosem [0,55 = ($ 45– $ 20) / $ 45]. Čím vyšší je tento poměr, tím větší je zisk z produktu.